Gizlilik Politikası

1. Giriş

Pometop Bilgi Teknolojileri Elektronik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi ("POMETOP" veya "Şirket"), kişisel verilerinizin gizliliğine önem verdiğimiz ve bizimle paylaştığınız bilgilerin gizli olduğunu kabul ettiğimizden dolayı bu konuya gerekli ehemmiyeti vermeye çalışmaktayız.

İşbu Gizlilik Politikası'nı ("Politika"), Şirket olarak yönettiğimiz internet sitesi www.pometop.com üzerinden toplanan verilerin gizliliği ve güvenliği hakkında sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ikincil mevzuat kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturmuş bulunmaktayız. Kişisel verileriniz, işbu Politika çerçevesinde, size daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır.

2. Politika'nın Kapsamı

POMETOP olarak yönettiğimiz sitemize erişiminiz sırasında topladığımız verilerinizin gizliliği ve güvenliği işbu Politika'nın kapsamındadır.

3. Kişisel Verilerin Korunması

POMETOP tarafından kişisel verileriniz, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, hukuka uygun olma, doğru ve güncel olma, belirli ve meşru amaçlar için işlenme ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme genel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

POMETOP, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verileriniz çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yaliabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda taleli halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kamlianyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yalian müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli liazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kalisamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
 • 5. POMETOP'nin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

  Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir.

  6. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

  POMETOP ile paylaşılan kişisel veriler, POMETOP gözetimi ve kontrolü altındadır. POMETOP, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilgi gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması için gerekli güvenlik düzeyini sağlamaktadır.

  7. POMETOP Kişisel Verilerinizi Paylaşıyor mu?

  Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

  Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

  Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

  Kişisel verileriniz POMETOP hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

  8. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

  KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

  İşlenip işlenmediğini öğrenme ve bilgi talep etme,

  İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  Aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

  Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

  POMETOP, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. POMETOP'un taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

  9. Kişisel Verilerin Saklanması

  Ayrıca; Şirketimiz kişisel verileri saklama ve imha işlemleri için bir Veri Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK'da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

  Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir ya da anonim hale getirebilmektedir.

  Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re'sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyebilecektir.

  10. Politika'nın Güncellenmesi

  İşbu Politika'nın hükümleri kısmen veya tamamen, internet sitemizde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere değiştirilebilir ya da yenilenebilir.

  Politika'daki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

  11. Bize Ulaşın

  İşbu Politika'nın uygulanması ile ilgili sorularınızı veya şikayetlerinizi;

  Elektronik posta yoluyla [email protected] adresine veya

  İnkılap Mah. Sokullu Cad. No:5 Ümraniye/İstanbul adresine göndererek iletebilirsiniz.

  Hergün Yeni Ürünler ve Tasarımlar
  Ticaret Dünyasına Farklı Bir Bakış
  Güvenli Ödeme & Güvenli Alışveriş
  Uçtan Uca B2B Hizmetleri