Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, özel hayatın gizliliği ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hususunda Pometop Bilgi Teknolojileri Elektronik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi olarak ‘'Veri Sorumlusu'' sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Pometop Bilgi Teknolojileri Elektronik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek, aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verileriniz, Pometop Bilgi Teknolojileri Elektronik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK madde. 5/2'de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. POMETOP'un verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz; sunduğumuz bu hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek amacıyla:

 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını sağlamak,
 • Şirketimiz tarafından ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,
 • Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi,
 • Şirketimizin ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı olarak iş planlama süreçlerinin yürütülmesi ve raporların yapılması,
 • Şirketimizin ticari, operasyonel ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve efektif biçimde uygulanması,
 • Şirketimiz ve/veya tedarikçilerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
 • Şirket faaliyetlerimizin, şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik ve iş sürekliliğin sağlanması,
 • İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,
 • Kamu kurumlarıyla öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız veya alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün veya hizmet teklifi ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları, pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilmektedir. İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfından fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle POMETOP, başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uymaktadır.

  3. Kişisel Verilerin Toplanma Metodu ve Hukuki Neden

  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, sözleşmeler ve formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, e-posta, şirket içi yazılım, şikayet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden) toplanabilecektir.

  Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 4. , 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ilkeleri ve şartları ile işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında toplanabilmekte, işlenebilmekte ve 6698 sayılı Kanun'un 8. Ve 9. Maddeleri kapsamında aktarılabilmektedir.

  4. İşlenen Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

  Yukardaki amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; yurtiçinde bulunan denetleyici ve düzenleyici kurumlar, ilgili kamu kuruluşları, iş kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruluşlara, hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak, hukuken yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, yurt içi veya yurt dışında hizmet verdiğimiz firmalara, şirketimiz danışmanlarına, denetçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  POMETOP'un müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz POMETOP tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz POMETOP tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. POMETOP, müşterilerimizin kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaz. Ancak, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle veya müşterilerimizin rızası dahilinde, müşterilerimizin kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Şirketimiz, kişisel verilerinizi "bilme ve kullanma gerekliliği" ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

  5. Kişisel Verisi İşlenen Kullanıcının Hakları

  İşbu Sözleşme'nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri'nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, 6698 Sayılı Kanun'un 11. maddesindeki düzenlemeye göre, Pometop Bilgi Teknolojileri Elektronik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi'ne başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talebinde bulunma,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Bu kapsamda iletilen talepler; Pometop Bilgi Teknolojileri Elektronik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sonuçlandıracaktır.

  6. Hak ve Talepleriniz İçin İletişim

  Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle ya da "Pometop Bilgi Teknolojileri Elektronik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi Başvuru Formu" ile aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz.

  Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı Adres Bilgileri
  Şahsen Yazılı Başvuruİnkılap Mah. Sokullu Cad. No:5 Ümraniye/İstanbul
  Noterİnkılap Mah. Sokullu Cad. No:5 Ümraniye/İstanbul
  Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)[email protected]
  Şirketimize daha önce bildirilen elektronik posta adresinizden[email protected]

  "Şahsen Yazılı Başvuru" yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bu bağlamda İnkılap Mah. Sokullu Cad. No:5 Ümraniye/İstanbul adresine yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin ibraz edilmesini rica ederiz

  Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi" yazılmasını rica ederiz.

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, POMETOP'a iletmeniz durumunda POMETOP talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde POMETOP tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

  7. Aydınlatma Metni Hakkında

  POMETOP işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Güncellenme Tarihi: 06/04/2023

  Hergün Yeni Ürünler ve Tasarımlar
  Ticaret Dünyasına Farklı Bir Bakış
  Güvenli Ödeme & Güvenli Alışveriş
  Uçtan Uca B2B Hizmetleri